Strona główna UG Rymań
Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu PDF Drukuj Email

pit

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu.

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu zaprasza na kolejny dzień otwarty 16 kwietnia 2016 r. od godz. 9 do 13,  związany ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych za 2015 r. (w siedzibie przy ul. A.Krajowej 2). To dobra okazja, by właśnie tego dnia złożyć rozliczenie podatkowe. Można też będzie skorzystać z fachowej pomocy pracowników skarbówki, jak samodzielnie złożyć zeznanie elektronicznie albo jak skorzystać z usługi Ministerstwa Finansów, tj. wstępnie wypełnionego zeznania rocznego. Ten sposób złożenia zeznania jest szybki, bezpieczny i łatwy, a złożenie deklaracji zajmuje zaledwie parę chwil. Zostaną również w urzędzie wydłużone godziny pracy w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r., który będzie czynny do godz. 17:00.

 
Przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu. PDF Drukuj Email

 logo azbestNabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestzawierających azbest

przedłużony do 29 kwietnia 2016 roku

          Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2016 roku. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku winni  w terminie do 29 kwietnia 2016 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku)  a w przypadku współwłaścicieli  dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego,

- Kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

- Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

 
Zebranie wiejskie w Drozdowie - 14.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie Drozdowo 14.04.2016 550px

 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich -spotkanie 15.04.2016 PDF Drukuj Email

Fundusze Europejskie spotkanie 15.04.2016

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 21.03.2016 "Farma Wiatrowa Rymań I" PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wojta 21.03.2016 Farma I

Obwieszczenia Wojta 21.03.2016 Farma I 2

- Pobierz obwieszczenie.pdf -

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 16.03.2016 "Farma Wiatrowa Rymań II" PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wojta 16.03.2016 Farma II 1

Obwieszczenia Wojta 16.03.2016 Farma II 22

- Pobierz obwieszczenie.pdf -

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 marca 2016 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  21 marca 2016 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. PDF Drukuj Email

Zarzadzenie Nr 5.2016 WYNIKI konkursu 550px

WYNIKI KONKURSU - Pobierz

 
Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 14.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Odpady 2016Uwaga !!!

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, odzieży używanej

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Zbiórka obejmować będzie: 

- meble kuchenne, pokojowe tj.: wersalki, sofy, krzesła, fotele, półki, regały, szafy, stoły, narożniki, itp.;

-wózki dziecięce, zabawki;

- odzież, tekstylia, obuwie, dywany, materace, itp.;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, pralki, lodówki, suszarki, żelazka, telewizory, komputery, monitory, klawiatury, itp.  

- odpady niebezpieczne
Odpadami niebezpiecznymi są m.in. akumulatory, żarówki, lampy, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne   i owadobójcze wraz z opakowaniami. W istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich usuwanie  i unieszkodliwianie.

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 

- azbest 

- papa 

- odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej 

- odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania 

- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego. 

Wszystkie odpady  powinny być wystawione w  sposób nie zagrażający bezpieczeństwu w dniu odbioru do godziny 9.30 w wyznaczonych miejscowościach:

DĘBICA - przy przystanku

LESZCZYN- przy sklepie

RYMAŃ - parking przy ulicy Koszalińskiej (vis-a-vis banku PBS)

RYMAŃ - na osiedlu przy ulicy Polnej

RZESZNIKOWO - przy sali wiejskiej

SKRZYDŁOWO - przy wiacie autobusowej

STARNIN -  przy sali wiejskiej

KINOWO - przy sali wiejskiej                                                                          

JARKOWO - przy sali wiejskiej

GORAWINO - na osiedlu

GORAWINO - przy sali wiejskiej

DROZDOWO - przy szkole

 
Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+ PDF Drukuj Email

Rodzina 500 250pxWymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

1)       dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)       oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)       oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,

c)       zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,

d)       umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,

e)       umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f)        odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g)       przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h)       alimenty:

- zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

i)         dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j)        dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014,

k)       dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;

2)       kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;

3)       kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

4)       odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5)       odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6)       orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7)       inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Więcej…
 
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego 2016 PDF Drukuj Email

pit 2Rymań, 02.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

 Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rymaniu odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, którzy będą przyjmowali roczne zeznania podatkowe za 2015 rok.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu   w godzinach 10.00 – 14.00  w następujących terminach:

22 marca 2016 roku

12 kwietnia 2016 roku

26 kwietnia 2016 roku

Wójt Gminy
mgr Mirosław Terlecki

 
Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne PDF Drukuj Email

Informacja o BGR ogloszenie

 

1. Regulamin - pobierz

2. Pismo Nr 0600-ZPR0.8 12.2.5 .2016 - pobierz

 
Spotkanie - Instalacje OZE w gospodarstwie rolnym z dotacji UE PDF Drukuj Email

Ogloszenie ODR 03.03.2016

 
Szkolenie - wykorzystanie energii odnawialnej – 12.03.2016 PDF Drukuj Email

SZKOLENIE energia odnawialna 14032016 550px

 
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Zarządzenie Nr 5/2016

Wójta Gminy Rymań

z dnia 18 lutego 2016 roku

        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

§ 1

 1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań,

3)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządzenie Wójta Nr 05/2016 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r." - POBIERZ

 
VI Turniej Tenisa Stołowego 14.02.2016 - podsumowanie PDF Drukuj Email

Paletki

VI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYMAŃ

 

W roku bieżącym Turniej odbył się 14 lutego w Rzesznikowie.

Rozgrywki prowadzono w trzech kategoriach wiekowych.

Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa powyżej 18 lat. Sędziami w Turnieju byli : Jan Fijołek, Tadeusz Kuźma oraz Cezary Sandomierski, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas.

      W pierwszej grupie I miejsce zajął Miłosz Kuźma (II miejsce w roku 2015), II – Paweł Bereda, III – Tomasz Lewczycki;  w grupie drugiej, jak w ubiegłym roku, I miejsce zajął Jakub Strzechmiński, II – Krzysztof Piotrowski i III – Krzysztof Obara; w grupie najstarszej miejsca na podium identycznie jak w roku 2015, i tak: I miejsce Krzysztof Radoń, II miejsce Robert Piskorz i III Cezary Sandomierski.  Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy wręczone przez Wójta Gminy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w Turnieju.

       Zwycięzcom składamy gratulacje, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w Turnieju i życzymy sukcesów w kolejnym Turnieju Tenisa Stołowego w przyszłym roku.

      Uczestnikom Turnieju kibicowali mieszkańcy Sołectwa, wśród których byli Sołtys Sołectwa Henryk Kożuszek oraz miejscowi Radni: Andrzej Ostrysz i Hubert Cienkusz.

Bogumiła Szczęśniak          

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE