Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 27 maja 2024 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

27 maja 2024 roku o godz. 13:00

Link do transmisji na żywo obrad Rady Gminy Rymań

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i st wierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Sprawozdanie z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Rymań na lata 2019 - 2023.
7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na poprawienie warunków za gospodarowania nieruchomości przyległej położonej w miejscowości Drozdowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komi sji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na P arafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Szczepana w Rymaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzyms kokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fin ansowej Gminy Rymań na lata 2024 2030.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki