Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 21 marca 2024 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

21 marca 2024 roku o godz. 12:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.
7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2023 rok oraz potrzeb z zakresie pomocy społecznej na 2024r.
9. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Rymań działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu za rok 2023.
10. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2023r.
11.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028 na terenie gminy Rymań.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Rymań.
21. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki