Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 19 grudnia 2023 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

19 grudnia 2023 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemoc y Domowej na lata 2024 2028 na terenie gminy Rymań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywan ia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 202 4 2030
15. Plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki