Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Powszechny Spis Rolny 2010 Drukuj Email
logo_psr_2010
POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010)
1 września - 31 października 2010r.

Informacja o przebiegu Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2010

Urząd Gminy Rymań informuje, iż w dniach od 1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00 zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny (PSR 2010). Będzie on pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Powszechny Spis Rolny 2010 realizowany będzie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040).
 

Spis poprzedzony zostanie obchodem przedspisowym, który odbędzie się w dniach 9 - 23 sierpnia br. Na terenie Gminy Rymań w spisie weźmie udział 2 rachmistrzów spisowych.

PSR 2010 zostanie przeprowadzony w celu dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010; wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne); aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).


PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem:
. pełnym - ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących minimalne progi wymagane przez Eurostat,
. reprezentacyjnym - ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej).
W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).

Podczas spisu trzeba będzie podać informacje dotyczące ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich; ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń, zużycia nawozów, osób pracujących w gospodarstwie rolnym, struktury dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa, metod produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).


Udzielenie odpowiedzi na spisowe pytania ankietowe jest obowiązkowe.
Obowiązek ten wynika z § 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika również z ustawy o powszechnym spisie rolnym, przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 2. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.


PSR 2010 będzie przeprowadzony według następujących metod:

1. samospis internetowy (1 - 7 września br.), polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
2. wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym - CATI,
3. wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held (8 września - 31 października br.).
We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie nastąpi na etapie Internetu - formularz będzie kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza spisowego.

 

Więcej informacji na stronach:

1. GUS - www.spis.gov.pl

2. Urząd Statystyczny w Szczecinie - www.stat.gov.pl/szczec

3. BIP Urzędu Gminy Rymań (lewa kolumna, ostatnia kategoria na dole strony) - bip.ryman.pl

butt_PSR2010

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki