Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 27 czerwca 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

27 czerwca 2022 roku o godz. 12:00

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2021 roku.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu za 2021 rok.
9. Sprawozdanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymań działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Drozdowo nr 9A i 9 B.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Rymań.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2022/2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030.
20. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rymań za rok 2021 i debata nad raportem.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
24.Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki