Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Otwarcie Stadionu Sportowego połączone z Dniem Dziecka - 04.06.2022 r. Drukuj Email

PLAKAT Otwarcie Stadionu Sportowego 550

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
ul. Koszalińska 18a
78 – 125 Rymań

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. ”SPORT TO ZDROWIE” ZWIĄZANEGO Z OTWARCIEM STADIONU SPORTOWEGO
W RYMANIU

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – czysty sport bez dopingu ,alkoholu, narkotyków i innych używek.

  2. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

  3. Zachęcanie do uprawiania sportu.

  4. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.

  5. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wyobraźni dzieci.

  6. Kształtowanie umiejętności i wykorzystanie różnych środków wypowiedzi artystycznej.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.


2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

- Kategoria I – przedszkolaki 3-6 lat,

- Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III,

- Kategoria III – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VIII.

Warunki uczestnictwa:

1.Na konkurs uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi (zabrania się stosowania technik komputerowych) w formacie nie większym niż A3.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną, mogą być napisy, czy hasła związane z tematem.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
- Imię,  nazwisko
- Wiek
- Telefon kontaktowy
- Nazwa instytucji, adres (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola)

4. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu oraz umieszczeniem wizerunku na stronach internetowych Urzędu Gminy, czy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018, poz. 1000)

5. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich (formularz w załączniku).

Termin konkursu:

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 41, lub do Urzędu Gminy pokój nr 23 do dnia 31. 05. 2022 r.

Nagrody:

1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez organizatora komisja.

2. W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia za które przyznane będą nagrody i dyplomy.

3. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetykę, technikę oraz samodzielność wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wraz z wręczeniem nagród podczas uroczystości otwarcia Stadionu Sportowego w Rymaniu dnia 4 czerwca 2022 r.

Uwagi:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z powodów niezależnych od organizatora.

2. Informacji o konkursie udziela pracownik Gminnego Ośrodka kultury i Biblioteki w Rymaniu pod numerem telefonu: 94-35-122-98.

3.Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  PT.”SPORT TO ZDROWIE” - POBIERZ

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki