Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 2 8marca 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

28 marca 2022 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.
7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15.
13. Podjęcie w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki