Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Rewitalizacja 9.3 - Rymań Drukuj Email

 BP TABLICA rewitalizacja 9.3 Ryman 550


 

 

Rewitalizacja 9.3 Ryman plakat3 550

 

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0023/19

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej w granicach działek nr 72, 73, 74, 75, 76/5, 77, 80, 133/5, 134/1, 135, 137 obręb Rymań i nadanie jej nowych funkcji sportowo - rekreacyjnej, za pomocą realizacji takich działań, jak:

I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

II. Wykonanie dokumentacji projektowej.

III. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Rymań, miejscowość Rymań, w tym: wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, instalacja oświetlenia energooszczędnego, wymiana ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalacja monitoringu, remont ul. Sportowej oraz budowa parkingu przy ul. Sportowej poprzez utwardzenie terenu, budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem zestawu kalenistycznego, przekształcenie byłej strzelnicy na skatepark, budowa placu zabaw dla dzieci, budowa placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników, wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. przebudowa ul. Kwiatowej. Celem adaptacji przestrzeni publicznej jest nadanie jej nowych funkcji rekreacyjno – sportowych.

IV. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac.

V. Sposób wdrażania projektu: wybór wykonawców, kontrola realizacji poszczególnych etapów projektu, odbiór końcowy, promocja projektu, monitoring efektów realizacji projektu.

 

Celem zadania jest wykonanie infrastruktury sportowej służącej rekreacji mieszkańców, podniesieniu dostępności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni oraz stworzeniu zaplecza do realizacji projektów społecznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymianę ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalację monitoringu oraz instalację oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstanie siłownia zewnętrzna wraz z montażem zestawu do treningu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia  poprzez  budowę placu zabaw i placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Zostanie zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. Zostanie wykonany remont ul. Sportowej wraz z budową parkingu przy ul. Sportowej oraz przebudowa ul. Kwiatowej.

 

Projekt będzie realizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.
Dzięki podjętym działaniom będzie możliwa integracja społeczności lokalnej oraz wspomaganie działań podejmowanych w ramach ograniczania problemów wynikających ze starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i uzależnień, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej podobszar rewitalizacji.
Na powstałej infrastrukturze będą realizowane działania sportowe przewidziane do realizacji w ramach projektów społecznych, które skierowane będą do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup.
Realizacja projektu umożliwi nawiązywanie relacji międzyludzkich, ciekawe spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań oraz poprawę kondycji fizycznej.
W ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań” nie zostaną zatrudnieni mieszkańcy obszaru rewitalizacji ani nie powstaną nowe miejsca pracy, ze względu na charakter projektu i jego zakres opierający się głównie na robotach budowlanych udział mieszkańców w jego realizację będzie odnosił się wyłącznie do prostych prac przygotowawczych i porządkowych wobec tego zaplanowano zatrudnienie 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie umowy wolontariatu.

 

Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Rymań. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu, bez konieczności przeprowadzenie dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania.

 

Termin realizacji od sierpnia 2020 r. do maja 2022r.

Całość wartość inwestycji – 4 861 847,86 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 2 567 500,00 PLN

Dofinansowanie z BP – 395 000,00 PLN

LOGO Fundusze unijne pomorze zachodnie2 550

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki