Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Rewitalizacja 9.3 - Starnin Drukuj Email

BP TABLICA rewitalizacja 9.3 Starnin 500


 

LOGO Fundusze unijne pomorze zachodnie2 550

plakat4 550px


 

Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej w granicach działek nr 119 obręb Starnin i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych, za pomocą realizacji takich działań, jak:

  1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

  3. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Rymań, miejscowości Starnin, w tym: roboty budowlane i ziemne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza kablowe, przyłącze wod-kan., instalacje sanitarne, celem adaptacji przestrzeni publicznej i nadania jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych.

  4. Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia obiektu w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury.

  5. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac.

  6. Promocja projektu.

Głównym celem zadania jest stworzenie bazy infrastrukturalnej w miejscowości Starnin, działanie polegać będzie na budowie remizy strażackiej wraz z salą wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną tj.: budowa siłowni zewnętrznej i budowa boiska, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz wyposażenie sali wraz z jednostką OSP.

Realizacja projektu pozwoli na organizację nowych form spędzania czasu wolnego organizowanych dla mieszkańców przez lokalne stowarzyszenia – możliwa będzie m.in. organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz imprez dla dorosłych na wolnym powietrzu. W ramach projektu powstaną nowe obiekty infrastruktury społecznej, w których będą się odbywać imprezy lokalne, spotkania oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społeczno –kulturalnych, która przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, zniweluje wykluczenie społeczne oraz podniesie poziom integracji mieszkańców.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru, a także do stworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego. W wyniku realizacji projektu nie zostaną zatrudnieni mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie wybudowana remiza strażacka z funkcją sali wiejskiej wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, która przyczyni się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej. Przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” udział społeczności lokalnej będzie niewielki, chętni mieszkańcy będą mogli wziąć udział jedynie w pracach porządkowych. Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Rymań.
Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu, bez konieczności przeprowadzenie dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania.

 

Termin realizacji od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021r.


Całość wartość inwestycji – 1 657 627,54 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 1 004 250,00 PLN

Dofinansowanie z BP – 133 900,00 PLN

 


 Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Wójt Gminy Rymań informuje,

że Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18 został zakończony.

 


 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki