Sesja Rady Gminy Rymań - 27 czerwca 2016 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  27 czerwca 2016 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Rymań.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016-2026.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  

16. Dyskusja i wolne wnioski. 

17. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE