Przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu. Drukuj Email

 logo azbestNabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestzawierających azbest

przedłużony do 29 kwietnia 2016 roku

          Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2016 roku. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku winni  w terminie do 29 kwietnia 2016 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku)  a w przypadku współwłaścicieli  dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego,

- Kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

- Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE