Ciekawe strony

Akty normatywne

Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 12:18

Zarządzenie Nr 5/2016

Wójta Gminy Rymań

z dnia 18 lutego 2016 roku

        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

§ 1

 1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań,

3)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządzenie Wójta Nr 05/2016 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r." - POBIERZ

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE