Ciekawe strony

Akty normatywne

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 r. Drukuj Email

 logo azbestOgłoszenie dotyczące dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest
w 2018 roku 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2018 roku.

O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań.azbest

Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 roku winni w terminie do  31 stycznia 2018 roku  złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami t.j.:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego,
- Kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),
najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Wszelkie informacje związane z dofinansowaniem będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu – pokój nr 21 lub pod numerem tel. 94/35 34 821

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu
2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu
3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - wniosek

 
 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE