Sesja Rady Gminy Rymań - 29 czerwca 2017 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  29 czerwca 2017 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rymań i jednostkom organizacyjnym których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2016 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

15. Dyskusja i wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE