Sesja Rady Gminy Rymań - 23 luty 2017 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  23 luty 2017 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.

7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego .

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rymań na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno nieruchomości drogowej w Rymaniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rzesznikowo.

13. Dyskusja i wolne wnioski .

14. Zakończenie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE