Sesja Rady Gminy Rymań - 21 grudzień 2016 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  21 grudnia 2016 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Trybuna obywatelska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rymań zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Rymań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rymań na lata 2016-2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2017:

a) odczytanie  projektu uchwały budżetowej ,

b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu Finansów i Działalności Gospodarczej,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2017 rok.

12. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2017 rok.

13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.

14. Dyskusja i wolne wnioski .

15. Zakończenie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RYMAŃ
MIROSŁAW EKIERT

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE